STATUT STOWARZYSZENIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Rozdział I - postanowienia ogólne
art. 1
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznych w Koninie - "POMOC", zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
art. 2
Towarzystwo zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające i realizujące cele Towarzystwa lub wspierające jego działalność.
art. 3
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej, a jego siedzibą jest Konin.
art. 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń .
art. 5
Towarzystwo używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
art. 6
Towarzystwo przestrzega przepisów obowiązujących na terenie jego działania.

Rozdział II- cele i zadania
art. 7
Celami towarzystwa są:
1/. utrzymanie domów pomocy społecznej,
2/. rozwój domów pomocy społecznej,
3/. poprawa i usprawnianie opieki nad osobami potrzebującymi pomocy,
4/. niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej,
5/. opracowanie programów wspierania osób niepełnosprawnych,
6/. wspieranie zadań statutowych oraz prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowania poprzez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne, tworzenie nowych form mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia.
art. 8
1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1/. organizowanie działalności domów pomocy społecznej,
2/. finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
3/. wspieranie aktywności mieszkańców domów pomocy społecznej,
4/. udzielanie pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej w zapewnieniu im warunków do świadczenia usług bytowych, wspomagających i opiekuńczych na poziomie wymaganego standardu,
5/. pomoc w realizowaniu programów szkoleniowych dotyczących opieki społecznej,
6/. inspirowanie i realizacja przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej i ich działalności,
7/. współpracę z instytucjami, a także z innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,
8/. współpracę we wspieraniu osób niepełnosprawnych z :
a)organizacjami pozarządowymi,
b)instytucjami rządowymi i samorządowymi,
c)instytucjami o podobnych celach statutowych.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie:
1) działalność usługowa PKD 93.0
2)działalność rekreacyjna PKD 92.7
3)działalność sportowa PKD 92.6
4)działalność kulturalna PKD 92.5
5)działalność rozrywkowa PKD 92.3
6)działalność organizacyjna PKD 92.3
7)działalność opiekuńcza PKD 85.3
8)działalność zdrowotna PKD 85.1
9)działalność szkoleniowa PKD 80.4
10 handel detaliczny PKD 52.6

Rozdział III- członkowie, ich prawa i obowiązki
art. 9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1/ zwyczajnych;
2/ wspierających;
3/ honorowych.
art. 10
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, która:
1/ posiada zdolności do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
2/ złożyła deklarację przystąpienia do Towarzystwa, popierania jej celów i podejmowania działań dla ich realizacji;
3/ posiada poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych Towarzystwa.
art. 11
Członkiem Towarzystwa może być także osoba małoletnia za zgodą przedstawicieli ustawowych, przy czym osoby poniżej 18 lat nie mają prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
art. 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację popierania działalności Towarzystwa i uznaje jej Statut.
art. 13
Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
art. 14
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Towarzystwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
art. 15
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Towarzystwo.
art. 16
1.Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
2.Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa.
art. 17
Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
2/ brania udziału w pracach i inicjatywach Towarzystwa;
3/ otrzymywania informacji o działaniach Towarzystwa;
4/ wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Towarzystwa;
5/ obrony swoich uzasadnionych interesów przez Towarzystwo.
art. 18
Członek wspierający i honorowy ma prawa przewidziane w art.17 ust. 2, 3, 4 i 5.
art. 19
Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym, nie traci praw wynikających z tytułu członkostwa zwyczajnego.
art. 20
Do podstawowych obowiązków każdego członka należy:
1/ przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa;
2/ aktywny udział w pracach Towarzystwa i rzetelne realizowanie przyjętych zobowiązań.
3/ opłacania składki członkowskiej.
art. 21
Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą:
1/ wystąpienia z Towarzystwa;
2/ skreślenia z listy członków;
3/ śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV- władze i organizacje Towarzystwa
art. 22
Władzami Towarzystwa są:
1/ Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
2/ Zarząd Towarzystwa;
3/ Komisja Rewizyjna;
art. 23
Kadencja władz Towarzystwa trwa dwa lata.
art. 24
1.Uzupełnienie składu władz Towarzystwa w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
1/ do Zarządu Towarzystwa - decyzją Zarządu;
2/ do Komisji Rewizyjnej - decyzją Komisji;
2.Decyzję organu o dokooptowaniu zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków Towarzystwa:
art. 25
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa, które:
1/ ustala program działania Towarzystwa;
2/ zatwierdza plan finansowy i gospodarki materialnej Towarzystwa przygotowany przez
Zarząd;
3/ wybiera Zarząd Towarzystwa i Komisję Rewizyjną;
4/ rozpatruje sprawozdania z działalności organów Towarzystwa;
5/ udziela absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
6/ rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Towarzystwa ich dotyczących;
7/ uchwala zmiany Statutu i regulaminów Towarzystwa;
8/ określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe;
9/ podejmuje uchwały stosownie do wniosków członków i jego organów;
10/podejmuje uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;
11/podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
art. 26
1.Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa co najmniej jeden raz w roku, a także na wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie jednego miesiąca.
2.O terminie Walnego Zebrania wszyscy członkowie zawiadamiani są listami zwykłymi na wskazane przez nich adresy, na dwa tygodnie przed jego terminem.
3.Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia wszystkich członków.
art. 27
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa proponuje Zarząd Towarzystwa i podaje go w zawiadomieniu na Walne Zebranie.
Zarząd Towarzystwa:
art. 28
Zarząd Towarzystwa:
1/ reprezentuje Towarzystwo i działa w jego imieniu;
2/ przygotowuje i realizuje plan finansowy i gospodarki Towarzystwa;
3/ ustala i realizuje szczegółowy plan działania Towarzystwa;
4/ nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
5/ powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne;
6/ składa sprawozdanie z działalności Towarzystwa Walnemu Zebraniu Członków;
7/ podejmuje decyzje o rozpoczęciu przez Towarzystwo działalności gospodarczej;
8/ podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem i w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków;
art. 29
1/ W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od trzech do pięciu osób wybranych spośród członków zwyczajnych Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków. Składają się na niego: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz ewentualnie Sekretarz i członkowie.
2/. Walne Zebranie Członków bezpośrednio wybiera wyłącznie Prezesa Zarządu. Pozostałe funkcje Zarządu obejmują pozostali wybrani członkowie Zarządu na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd na wniosek Prezesa.
art. 30
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na dwa miesiące, a także na wniosek członka Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
art. 31
Szczegółowy tryb podejmowania uchwał i pracy Zarządu określa regulamin przez niego uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna:
art. 32
Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób wybiera Walne Zebranie Członków Towarzystwa spośród członków zwyczajnych Towarzystwa.
art. 33
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
art. 34
Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
art. 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/. kontrola działalności Zarządu, w szczególności działalności finansowej;
2/.badanie dokumentacji Towarzystwa pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i uchwałami władz Towarzystwa;
3/składanie sprawozdań z działalności na każdym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

Rozdział VI- Zasady wyborcze i głosowania
art. 36
1.Uchwały władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych , bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym Statutem i przepisami prawa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa.
2.O terminie zebrania władz Towarzystwa winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami zwykłymi wysyłanymi na podany Zarządowi adres członka lub innym przyjętym przez organ trybem.
art. 37
Wybory władz Towarzystwa odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany zostaje członek, który uzyska w głosowaniu największą liczbę głosów - za.

Rozdział VII- Majątek Towarzystwa
art. 38
Na majątek Towarzystwa składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
art. 39
Na fundusze składają się:
1/ wpływy ze składek członków i wpisowego;
2/ wpływy z działalności statutowej Towarzystwa;
3/ dotacje, darowizny i zapisy;
4/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z obowiązującym prawem .
art. 40
Zasady gospodarki finansowej Towarzystwa określa Zarząd i zatwierdza Walne Zebranie Członków, a kontrolują członkowie Komisji Rewizyjnej.
art. 41
Oświadczenia w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu, przy czym jedna musi być Prezesem lub Skarbnikiem.

Rozdział VIII- Przepisy końcowe
art. 42
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przyjęcia uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa lub jego połączeniu z innymi stowarzyszeniami.
art. 43
Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa- Walne Zebranie Członków wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Towarzystwa.
art. 44
W stosunku do pracowników etatowych Towarzystwa kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Towarzystwa.
art. 45
Do czasu zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków, co nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o zarejestrowaniu Towarzystwa, Komitet Założycielski posiada uprawnienia Zarządu Towarzystwa wynikające z niniejszego Statutu.
art. 46
Z chwilą zarejestrowania Towarzystwa wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Towarzystwa.
art.47
W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.